Regulamin konkursu

StartRegulamin konkursu
Rozwiń

Wyjątki z Regulaminu Konkursu


 1. § Uczestnictwo w Konkursie
  1. Konkurs odbywa się w dwóch trybach: polskojęzycznym – przeznaczonym dla aktualnych studentów I roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz anglojęzycznym – dla aktualnych studentów I roku kierunku lekarskiego anglojęzycznego tzw. English Division
  2. Z każdego ośrodka może przystąpić po 3 uczestników do każdego trybu Konkursu.
 2. § Harmonogram Konkursu
  • Wybór Jury odbywa się wieczorem w piątek 1 czerwca 2018 roku.
  • Równolegle z wyborem Jury odbędzie się losowanie kolejności przystępowania do części praktycznej Konkursu dla grup uczestników.
   W przypadku nieobecności przedstawiciela ośrodka – losowania dokona przedstawiciel Zarządu PTA
  • Konkurs odbywa się w sobotę dnia 2 czerwca 2018 roku w Zakładzie Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w sobotę dnia 2 czerwca 2018
 3. § Zasady przeprowadzenia Konkursu:
  1. Konkurs składa się ze sprawdzianu wiedzy praktycznej oraz sprawdzianu wiedzy teoretycznej. Pytania są takie same dla obu trybów Konkursu – trybu polskojęzycznego oraz trybu anglojęzycznego.
  2. Część praktyczna polega na rozpoznaniu 50 „szpilek” umieszczonych na preparatach anatomicznych (również preparatów anatomii rozwojowej) oraz obrazach wykonanych przy pomocy badań przyżyciowych (badania RTG z użyciem środków kontrastowych oraz bez ich użycia, badania TK oraz badania MRJ). Liczba obrazów z zakresu anatomii radiologicznej będzie stanowić co najwyżej 1/3 całkowitej liczby szpilek.
   • studenci otrzymują dwa arkusze odpowiedzi : arkusz I – z numerami od 1-25 oraz arkusz II z numerami 26-50
   • studenci według ustalonej indywidualnej kolejności podchodzą do kolejnych stanowisk; Schemat przechodzenia (194 KB)
   • czas przeznaczony na 1 stanowisko zawierające przeważnie 2 szpilki wynosi 60 sekund Część praktyczna (1,39 MB)
   • w trybie polskojęzycznym nazwa anatomiczna na pierwszym arkuszu arkusz_I.pdf (4,52 MB) będzie musiała być podana w języku polskim a na drugim arkuszu – po angielsku lub łacinie; uczestnik przed wejściem na część praktyczną wybiera język zaznaczając swój wybór na karcie odpowiedzi arkusz_II.pdf (4,1 MB); dla uniknięcia pomyłki uczestnicy otrzymują karty odpowiedzi w dwóch różnych kolorach
   • w trybie anglojęzycznym nazwa anatomiczna będzie podawana w języku angielskim lub po łacinie, uczestnik przed wejściem na część praktyczną deklaruje swój wybór na karcie odpowiedzi; uczestnicy otrzymują karty odpowiedzi jednego koloru
   • dopuszcza się stosowanie skrótów używanych w atlasach: m. (muscle/mięsień/musculus), n. (nerve/nerw/nervus), a./t. (artery/tętnica/arteria), art. (articulatio/staw), ż./v. (żyła/vein/vena), lig. (ligament/ligamentum); oznaczenia stron: dex., sin.,
   • w związku z zatwierdzeniem przez Jury Konkursu pytań praktycznych („szpilek”) nie przewiduje się składania zastrzeżeń przez uczestników Konkursu
   • zasady punktowania odpowiedzi
   • - 1 punkt – prawidłowa nazwa anatomiczna podana w wymaganym języku lub nazwa z wykorzystaniem eponymu
    - 0 punktów – za nieprawidłowe podanie strony,
    - 0 punktów – za brak rozpoznania struktury albo brak udzielonej odpowiedzi,
    - 0 punktów – za użycie nazewnictwa niezgodnego z nomenklaturą anatomiczną,
    - 0 punktów – za użycie języka niezgodnego z wymaganym dla danego stanowiska.
  3. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu 60 pytań testowych wielokrotnego wyboru.
   • każde pytanie zawierać będzie 5 dystraktorów, z których tylko jeden jest prawdziwy bądź fałszywy
   • w sformułowanych pytaniach obowiązuje nazewnictwo struktur anatomicznych w języku łacińskim i angielskim
   • czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
   • odpowiedzi udzielane są na arkuszu scapula_teoria.pdf (697 KB); do ewentualnej poprawki zaznaczonej odpowiedzi n a l e ż y p r z y n i e ś ć korektor
   • ponieważ karty odpowiedzi analizowane są wczytywane automatycznie do komputera Sposób wypełniania i korekty kart odpowiedzi (153 KB) jest ściśle sformalizowany:
   • zastrzeżenia dotyczące treści pytania mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i wyłącznie w czasie trwania części teoretycznej Konkursu
   • punktacja: 1 pkt jest przyznawany za poprawną odpowiedź na jedno pytanie
   • punkty karne nie będą stosowane
   • uczestnik przyłapany na próbie oszustwa (ściąganie, korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy) podlega dyskwalifikacji
 4. § Przygotowanie pytań konkursowych
  1. Pytania teoretyczne
   • Propozycje 5 (pięciu) pytań teoretycznych należy przesłać pocztą elektroniczną z ośrodków do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na 3 miesiące przed Konkursem na adres mailowy konkursu
   • Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo do modyfikacji przesłanych pytań
   • Komitet Organizacyjny przygotowuje taki sam zestaw pytań teoretycznych w dwóch językach – polskim oraz angielskim
   • Przy formułowaniu pytań stosuje się mianownictwo anatomiczne polskie i łacińskie umieszczone w Nomina Anatomica ‘ wyd. 1989 rok i mianownictwo anatomiczne angielskie i łacińskie umieszczone w Terminologia Anatomica wyd. 1998
   • Pytania mogą dotyczyć zagadnień anatomicznych istotnych z klinicznego punktu widzenia.
   • W pytaniach nie będą umieszczone nazwy struktur nieistniejących
  2. Pytania praktyczne („szpilki”)
   • Komitet Organizacyjny przygotowuje zestaw „szpilek” na część praktyczną Konkursu
   • W przypadku szpilek – pytanie praktyczne dotyczy pierwszej przebitej struktury
   • W przypadku strzałek – pytanie praktyczne dotyczy struktury, którą wskazuje grot strzałki
   • Na załączonym zdjęciu przedstawiono Praktyczny sposób (3,1 MB) oznaczania struktur